Λεξικό όρων και εννοιών

Σε αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε μερικούς από τους όρους που χρησιμοποιούνται καθημερινά στο διαδίκτυο και που μπορεί να σας δυσκολεύουν ή να μην είναι εύκολο να τους κατανοήσετε.

Στην λίστα που ακολουθεί μην περιμένετε να συναντήσετε εξαιρετικά σύνθετους όρους. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει μόνο τους όρους που θα συναντήσετε στην καθημερινότητα σας.

Access (Microsoft Access)

Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων κατασκευασμένο από τη Microsoft. Αυτό το λογισμικό είναι διαθέσιμο μέσω της σουίτας γραφείου της Microsoft. Συχνά την χρησιμοποιούν σε ιστοσελίδες μικρής επισκεψιμότητας.

ActiveMovie

Μια τεχνολογία διαδικτύου, για την ροή ταινιών από ένα web server σε ένα τερματικό. Την τεχνολογία αυτή την έχει αναπτύξει η Microsoft.

AdSense

Σύστημα διαμοιρασμού διαφημίσεων σε ιστοσελίδες που ενδιαφέρονται να διαφημίσουν άλλους ενδιαφερόμενους, με κάποιο αντίτιμο. Το λογισμικό αυτό είναι κατασκευασμένο από την Google.

AJAX (Asyncronous JavaScript and XML)

Μια τεχνολογία που επιτρέπει την κατασκευή διαδραστικών ιστοσελίδων, με τη βοήθεια της JavaScript και XML. Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας, μια διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να ανταλλάξει δεδομένα με ένα Web Server στο παρασκήνιο, με ασύγχρονο τρόπο, και να ενημερώνονται τμήματα μιας ιστοσελίδας χωρίς να ανανεώνετε ολόκληρη η ιστοσελίδα.

Anchor

Βάση των όρων του διαδικτύου, είναι το σημείο έναρξης και το σημείο τερματισμού ενός υπέρ-συνδέσμου.

Adobe Air

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατασκευασμένο από την Adobe, που επιτρέπει στους προγραμματιστές διαδικτύου, να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες του διαδικτύου (HTML, JavaScript, Flash) για να δημιουργούν εφαρμογές για desktops.

Android

Ένα λειτουργικό σύστημα για φορητές συσκευές, που κατασκευάστηκε από την Android Inc, όπου με τη σειρά της, στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την Google.

ANSI (American National Standards Institute)

Ένας οργανισμός που δημιουργεί πρότυπα για την βιομηχανία των υπολογιστών. Το ANSI είναι υπεύθυνο και για τα πρότυπα που ακολουθεί η ANSI C.

ANSI C

Ένα διεθνές πρότυπο για την γλώσσα προγραμματισμού C.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Ένας ειδικός τύπος γραμμής DSL, όπου σε αυτή την περίπτωση η ταχύτητα ανεβάσματος διαφέρει από την ταχύτητα κατεβάσματος δεδομένων.

Amaya

Ένας επεξεργαστής περιηγητής διαδικτύου, ανοικτού κώδικα από την W3C, όπου χρησιμεύει για να ωθήσει ιδέες αιχμής, στον σχεδιασμό των προγραμμάτων περιήγησης.

Animation

Ένα σύνολο εικόνων που προσομοιώνουν την κίνηση όταν αναπαράγονται διαδοχικά η μία μετά την άλλη.

Λογισμικό Anti-Virus

Ένα λογισμικό που έχει δημιουργηθεί για να ανακαλύπτει και να καταστρέφει όλους τους τύπους ιών.

Apache

Ένας εξυπηρετητής διαδικτύου ανοικτού κώδικα. Ποιό συχνά των συναντάμε σε συστήματα Unix, Linux και Solaris.

API (Application Programming Interface)

Μια διεπαφή που επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα να επικοινωνεί με ένα άλλο πρόγραμμα. Με όρους του διαδικτύου, μιλάμε για μια διεπαφή που επιτρέπει σε ένα περιηγητή διαδικτύου ή ένα web server να επικοινωνεί με ένα άλλο πρόγραμμα.

ARPAnet

Το πειραματικό δίκτυο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν δοκιμές το 1970, και από το οποίο άρχισε η ανάπτυξη του διαδικτύου.

Authentication

Με όρους του διαδικτύου, εννοούμε τη μέθοδο που χρησιμοποιούμαι για να πιστοποιήσουμε την ταυτότητα ενός χρήστη, προγράμματος ή ενός υπολογιστή στο διαδίκτυο.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Ένα σύνολο από 128 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ειδικούς χαρακτήρες ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για την χρήση σε υπολογιστές και για την εκτύπωση κειμένων. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και από την HTML για την μεταφορά δεδομένων στο Internet.

ASF (Advanced Streaming Format)

Μια μορφή ροής πολυμέσων. Η τεχνολογία αυτή έχει δημιουργηθεί από τη Microsogt για τον Windows Media Player.

Active Server Pages

Μια τεχνολογία της Microsoft, που επιτρέπει την εισαγωγή κώδικα μέσα σε μια ιστοσελίδα ο οποίος εκτελείτε από τον Server.

ASX (ASF Streaming Redirect)

Μια μορφή XML για την αποθήκευση πληροφοριών για τα αρχεία ASF.

AVI (Audio Video Interleave)

Μορφή αρχείου για βίντεο. Αυτή η τεχνολογία συμπίεσης των αρχείων έχει δημιουργηθεί από τη Microsoft.

Banner Ad

Μια διαφήμιση (συχνά ένα γραφικό) που τοποθετείτε σε μια ιστοσελίδα, η οποία δρα ως ένας σύνδεσμος προς τη διαφημιζόμενη ιστοσελίδα.

Bandwidth

Μία μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα (ποσότητα δεδομένων) που μπορείτε να στείλετε μέσω μια σύνδεσης στο Internet. Όσο ποιο μεγάλο είναι το Bandwidth, τόσο μεγαλύτερη και η ταχύτητα.

Baud

Το σύνολο των χαρακτήρων ανά δευτερόλεπτο που μπορεί να σταλθεί μέσω ενός καναλιού.

BBS (Bulletin Board System)

Ένα δημόσιο σύστημα που είναι βασισμένο σε τεχνολογίες διαδικτύου, και χρησιμεύει στον διαμοιρασμό διαλόγων, αρχείων και ανακοινώσεων.

Binary Data

Δεδομένα σε μια μορφή που είναι κατανοητά από τους υπολογιστές

Bit

Η μικρότερη μονάδα δεδομένων που μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα υπολογιστή. Ένα bit μπορεί να έχει τις τιμές 0 ή 1. Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν 8bits για να αποθηκεύσουν ένα χαρακτήρα του συστήματος ASCII.

Blog (Ιστολόγιο)

Ένας τύπος ιστοσελίδας (συχνά ενημερώνετε από ένα άτομο) που περιέχει ένα σύνολο από σχόλια (συχνά προσωπικά σχόλια). Με τον όρο σχόλια, εννοούμε σχόλια, έννοιες περιγραφές γεγονότων και άλλα.

Blogger

Ένα άτομο που ενημερώνει ή γράφει το περιεχόμενο ενός blog.

Blogging

Η συγγραφή περιεχομένου, ή η προσθήκη σχολίων σε ένα blog.

BMP (Bitmap)

Μια μορφή αρχείου για αποθήκευση εικόνων.

Bookmark

Με διαδικτυακούς όρους, εννοούμε ένα σύνδεσμο προς μια ιστοσελίδα, που είναι αποθηκευμένος από ένα χρήστη για μελλοντική χρήση με εύκολη πρόσβαση σε αυτόν το σύνδεσμο.

Bounce Rate

Το ποσοστό των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας που βλέπουν μόνο μια ιστοσελίδα σε ένα web site και στη συνέχεια φεύγουν.

Browse

Ένας όρος για την περιγραφή της πλοήγησης ενός χρήστη στο διαδίκτυο, από σελίδα σε σελίδα με τη χρήση υπέρ-συνδέσμων και με τη χρήση ενός περιηγητή διαδικτύου.

BPS (Bit Per Second)

Ένας όρος που περιγράφει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στο διαδίκτυο.

Byte

Μια μονάδα μέτρησης για υπολογιστές που περιέχει 8 bits. Κάθε byte είναι σε θέση να αποθηκεύσει μόνο ένα χαρακτήρα στο σύστημα ASCII.

C

Μια εξειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείτε για πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές υπολογιστών.

C++

Είναι η ίδια γλώσσα προγραμματισμού με την C, η οποία όμως χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφείς δυνατότητες.

C#

Μία έκδοση της C++ από τη Microsoft με προσθήκες χαρακτηριστικών της Java.

Case Sensitive

Ένας όρος που χρησιμοποιείτε για να περιγράψει αν έχει σημασία να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι συνδυασμοί πεζών και κεφαλαίων.

Cache

Με όρους διαδικτυακούς, εννοούμε ένα χαρακτηριστικό που συχνά έχουν οι περιηγητές διαδικτύου και οι web servers για την αποθήκευση αντιγράφων ολόκληρων ιστοσελίδων ή μέρος αυτόν στους σκληρούς δίσκους.

Chat

Ένα ζωντανό σύστημα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων μεταξύ χρηστών του διαδικτύου.

CGI (Common Gateway Interface)

Ένα σύνολο κανόνων που περιγράφουν πως ένα CGI πρόγραμμα επικοινωνεί με ένα Web Server.

CGI Bin

Ο φάκελος (ή ο κατάλογος) σε ένα web server  που περιέχει τα CGI προγράμματα.

Πρόγραμμα CGI

Ένα μικρό πρόγραμμα που διαχειρίζεται την είσοδο και την έξοδο σε ένα Web Server. Συχνά, τα προγράμματα CGI χρησιμοποιούνται για να διαχειρίζονται τα δεδομένα από φόρμες, ή ερωτήματα βάσεων δεδομένων.

Cinepac

Ένας κωδικοποιητής για βίντεο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Client / Server

Με όρους του διαδικτύου, είναι η επικοινωνία και ο διαχωρισμός του φόρτου εργασίας μεταξύ ενός υπολογιστή πελάτη, και ενός web server.

Click

Με όρους του διαδικτύου, εννοούμε ένα κλικ σε ένα υπέρ-σύνδεσμο (αυτός μπορεί να είναι είτε κείμενο είτε εικόνα) σε μία ιστοσελίδα που παράγει ένα συμβάν, όπως για παράδειγμα να μεταφέρει τον χρήστη σε μία άλλη ιστοσελίδα ή σε ένα άλλο τμήμα της ίδιας της ιστοσελίδας.

Clickthrough Rate

Το σύνολο των κλικ που έχουν γίνει σε ένα υπέρ-σύνδεσμο (για παράδειγμα μια διαφήμιση) σε μια ιστοσελίδα, ως ποσοστό του συνόλου των εμφανίσεων της ιστοσελίδας.

Cloud Computing

Αποθήκευση εφαρμογών και δεδομένων στο Internet.

Codec (Compressor / Decompressor)

Κοινός όρος για την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε για την συμπίεση και αποσυμπίεση δεδομένων.

Communication Protocol

Ένα πρότυπο (γλώσσα και ένα σύνολο από κανόνες) που επιτρέπει υπολογιστές να αλληλεπιδρούν με σταθερό τρόπο. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοκόλλων είναι τα IP, FTP και το HTTP.

Compression

Μία μέθοδος για τη μείωση του μεγέθους (συμπίεση) ενός εγγράφου στο διαδίκτυο ή κάποιων γραφικών για ταχύτερη παράδοση μέσω του διαδικτύου.

Computer Virus

Ένα λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή με την προβολή μηνυμάτων, διαγραφή αρχείων ή ακόμα και καταστρέφοντας το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Cookie

Πληροφορίες από ένα Web Server, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του τελικού χρήστη μέσω του Web Browser. Ο λόγος ύπαρξης των Cookie είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εσάς στους Web Servers σχετικά με τις συνήθειές σας σε μία ιστοσελίδα.

CSS (Cascading Style Sheets)

Μία γλώσσα για τον ορισμό μορφής ενός εγγράφου (όπως για παράδειγμα μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα, καινά, κλπ).

Database – Βάση δεδομένων

Αποθηκευμένα δεδομένα σε ένα υπολογιστή, με τέτοιο τρόπο που ένα ειδικό λογισμικό (σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων) μπορεί εύκολα να τα ανακτήσει και να διαχειριστεί αυτά τα δεδομένα.

Database System – Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

Ένα λογισμικό βάσης δεδομένων (όπως για παράδειγμα η MS Access, Oracle και MySQL) για τη διαχείριση δεδομένων σε μία βάση δεδομένων.

DB2

Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που το έχει αναπτύξει η IBM. Το DB2 είναι διαδεδομένο σε συστήματα Unix και Solaris.

DBA

Το άτομο (ή το πρόγραμμα) που διαχειρίζεται μια βάση δεδομένων. Μερικές τυπικές διαδικασίες είναι η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η συντήρηση και η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Ένα πρωτόκολλο του διαδικτύου που αναθέτει νέες διευθύνεις IP στους χρήστες του δικτύου.

Dial-up σύνδεση

Με όρους του διαδικτύου, εννοούμε τη σύνδεση μέσω τηλεφωνικής γραμμής και τη χρήση modem.

DNS (Domain Name Service)

Ένα πρόγραμμα που τρέχει σε ένα web server, και αναλαμβάνει να μεταφράζει τα domain names σε διευθύνσεις IP.

DNS Server

Ένας web server που έχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα DNS.

DOM (Document Object Model)

Ένα προγραμματιστικό μοντέλο για τα αντικείμενα μιας ιστοσελίδας.

Domain Name

Το όνομα που προσδιορίζει μια ιστοσελίδα.

DOS (Disk Operating System)

Ένα λειτουργικό σύστημα γενικής χρήσης. Αρχικά το έγραψε η Microsoft για τους προσωπικούς υπολογιστές που παρήγαγε η IBM.

Download

Η μεταφορά ενός αρχείου ή περισσότερων αρχείων από ένα web server σε ένα τοπικό υπολογιστή.

DLS (Digital Subscriber Line)

Μία σύνδεση διαδικτύου πάνω από τηλεφωνική γραμμή, αλλά αρκετά γρήγορη. Η ταχύτητα μπορεί να είναι από 128Kb ανά  δευτερόλεπτο, και μπορεί να φτάσει μέχρι 9Mb ανά δευτερόλεπτο.

DTD (Document Type Definition)

Ένα σύνολο κανόνων για τον ορισμό των σωστών δομικών στοιχείων μιας ιστοσελίδας ή ενός εγγράφου XML.

Dynamic IP

Μια διεύθυνση IP η οποία αλλάζει κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα δίκτυο όπως είναι το internte.

E-mail

Μηνύματα που στέλνονται από ένα άτομο σε ένα άλλο μέσω Internet.

Διεύθυνση E-mail

H διεύθυνση που χρησιμεύει για την αποστολή email σε ένα οργανισμό, μια εταιρεία ή ένα άτομο. Η τυπική μορφή είναι η ακόλουθη username@domain.ext.

E-mail Server

Ένας web server που είναι αφοσιωμένος στην αποστολή και λήψη email

Encryption – Κρυπτογράφηση

Η μετατροπή δεδομένων, από την κανονική τους κατάσταση, σε μια κατάσταση όπου η ανάγνωση των δεδομένων, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το άτομο που γνωρίζει τον τρόπο τα αναστρέψει στην κανονική τους κατάσταση. Ο σκοπός της κρυπτογράφησης είναι η αποτροπή ανάγνωσης των δεδομένων από άτομα που δεν έχουν δικαιοδοσία.

Ethernet

Ένας τύπος τοπικού δικτύου

Firewall

Πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί ως φίλτρο ασφαλείας, και έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει την επικοινωνία προς ή από ένα υπολογιστή για συγκεκριμένους τρόπους επικοινωνίας.

Flash

Μια μορφή πολυμέσων βασισμένη σε ανύσματα το οποίο έχει κατασκευαστεί από την Adobe για χρήση στο διαδίκτυο.

Forum

Είναι το ίδιο πράγμα με το newsgroup.

Frame

Ένας μέρος ενός περιηγητή διαδικτύου που εμφανίζει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που εμφανίζει το περιηγητής. Συχνά τα Frames χρησιμεύουν για την εμφάνιση μιας σελίδας μέσα σε μία άλλη.

FrontPage

Λογισμικό ανάπτυξης ιστοσελίδων για τα Windows, το οποίο έχει κατασκευάσει η Microsoft.

FTP (File Transfer Protocol)

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που επιτρέπει την αποστολή και λήψη αρχείων μεταξύ δυο υπολογιστών.

FTP Server

Ένας web server, στον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε και να κατεβάσετε αρχεία. Ανώνυμος FTP Server είναι ένας FTP Server που επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάσουν αρχεία, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία πιστοποίησης.

Gateway

Ένα λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συστημάτων χωρίς συμβατότητα.

GIF (Graphics Interchange Format)

Μια μορφή συμπιεσμένων αρχείων εικόνας που έχει κατασκευαστεί από την CompuServe. Τα GIF είναι από τους ποιο κοινούς τύπους αρχείων στο διαδίκτυο.

Gigabyte

1024 megabytes. Συχνά κάνουν στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.

Helper Application

Με όρους διαδικτύου, είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά τον περιηγητή διαδικτύου να εμφανίσει περιεχόμενο που δεν μπορεί ο browser να δείξει από μόνος του.

Hits

Ο αριθμός των φορών που ένα αντικείμενο στο διαδίκτυο έχει εμφανιστεί ή έχει κατέβει.

Home Page

Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα.

HTML (Hyper Text Markup Language)

Η HTML είναι η γλώσσα του διαδικτύου. Η γλώσσα HTML είναι ένα σύνολο από “ετικέτες” που χρησιμεύουν για να ορίσουν το περιεχόμενο, τη δομή και τη μορφοποίηση μιας ιστοσελίδας. Οι περιηγητές διαδικτύου με τη σειρά τους, χρησιμοποιούν αυτές τις ετικέτες, για να εμφανίσουν το περιεχόμενο με τον κατάλληλο τρόπο.

Έγγραφο HTML

Ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί με τη γλώσσα HTML.

HTML DOM (Documen Object Model)

Η προγραμματιστική διεπαφή για τα έγγραφα που είναι δομημένα με HTML.

Επεξεργαστής HTML

Ένα λογισμικό που είναι ειδικά κατασκευασμένο για την επεξεργασία εγγράφων HTML. Συχνά οι επεξεργαστές εγγράφων HTML είναι σε θέση να διαχειριστούν ένα έγγραφο HTML όπως ένα απλό έγγραφο κειμένου, με τη διαφορά που σας επιτρέπουν να εισάγετε στα έγγραφα σας λίστες, πίνακες, δομές και άλλα. Ακόμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας επεξεργαστής εγγράφων HTML θα είναι σε θέση να σας παρουσιάσει το έγγραφο που επεξεργάζεστε στη μορφή που θα έχει και στον περιηγητή διαδικτύου.

Φόρμα HTML

Μία φόρμα που επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένων που έχει εισάγει ο χρήστης, πίσω στον server.

Σελίδα HTML

Το ίδιο πράγμα με το HTML έγγραφο.

Ετικέτες HTML

Είναι οι εντολές που χρησιμοποιούνται σε ένα έγγραφο HTML για να ορίσουν το σκοπό του περιεχομένου, τη μορφή του, και τη δομή του εγγράφου.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Είναι το σύνολο το κανόνων για την αποστολή αρχείων κειμένου στο διαδίκτυο. Αυτό το πρωτόκολλο επικοινωνίας προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον ενός πελάτη HTTP και ενός διακομιστή HTTP.

HTTP Client

Ένα πρόγραμμα το οποίο ζητά μια υπηρεσία από ένα web server.

HTTP Server

Το πρόγραμμα ενός υπολογιστή που παρέχει υπηρεσίες στους HTTP πελάτες.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)

Είναι το ίδιο πρωτόκολλο με το HTTP, αλλά παρέχει επικοινωνία στο διαδίκτυο με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL.

Hyperlink (υπερσύνδεσμος)

Ένας δείκτης προς ένα άλλο έγγραφο ή πόρο του διαδικτύου. Η ποιο συχνή χρήση τους είναι η σύνδεση σε ένα άλλο έγγραφο HTML. Ο όρος hyperlink είναι συνώνυμος των όρων hotlink και σύνδεσμος.

Hypermedia

Μία επέκταση του υπερκειμένου για να περιέχει εικόνες και ήχο.

Hypertext (υπερκείμενο)

To υπερκείμενο, είναι ένα κείμενο που είναι συνδεδεμένο με άλλα έγγραφα, με τέτοιο τρόπο, που ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει σχετικά έγγραφα με αυτό που ήδη παρακολουθεί με κλικ στους υπερσυνδέσμους του εγγράφου.

IAB (Internet Architecture Board)

Ένα συμβούλιο που παίρνει αποφάσεις για τα πρότυπα του διαδικτύου.

IETF (Internet Engineering Task Force)

Μία υπό-ομάδα του IAB που εστιάζει στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων του διαδικτύου.

IIS (Internet Information Server)

Ένας Web Server για το λειτουργικό σύστημα Windows, τον οποίο έχει κατασκευάσει η Microsoft.

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανάκτηση των emails από τον e-mail server. Το IMAP μοιάζει αρκετά στο POP, αλλά είναι ποιο εξειδικευμένο.

Indeo

Ένας κωδικοποιητής για βίντεο σε υπολογιστές, που έχει αναπτυχθεί από την Intel.

Internet

Ένα παγκόσμιο δίκτυο που συνδέει εκατομμύρια υπολογιστές μεταξύ τους.

Internet Explorer

Ένας περιηγητής διαδικτύου, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από την Microsoft.

Intranet

Ένα ιδιωτικό δίκτυο, το οποίο είναι προσπελάσιμο μέσα σε ένα οργανισμό και παρέχει τις ίδιες λειτουργίες με αυτές του διαδικτύου.

IP Διεύθυνση

Ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδετε σε κάθε συσκευή/υπολογιστή που συνδέετε σε ένα δίκτυο, όπως για παράδειγμα στο Internet. Οι διευθύνσεις IP αποτελούνται από τέσσερα σύνολα αριθμών, χωρισμένα μεταξύ τους με τελείες και κάθε σύνολο αριθμών μπορεί να έχε τιμές από 0 μέχρι 255. Η μορφή μιας διεύθυνσης IP είναι σαν αυτή που ακολουθεί 127.0.0.1.

IRC (Internet Relay Chat)

Ένα σύστημα του διαδικτύου που επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν ζωντανά σε συζητήσεις στο διαδίκτυο.

IRC Client

Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να συμμετέχουν στις online συζητήσεις.

IRC Server

Ένας διακομιστής διαδικτύου που είναι αφοσιωμένος στον διαμοιρασμό συνδέσεων IRC.

ISAPI (Internet Server API)

Προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών για τον IIS (Internet Information Server)

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Ένα τηλεπικοινωνιακό πρότυπο που χρησιμοποιεί ψηφιακές μεταγωγές για να υποστηρίξει την επικοινωνία δεδομένων πάνω από απλή τηλεφωνική γραμμή.

ISP (Internet Service Provider)

Κάποιος που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και στη φιλοξενία ιστοσελίδων.

Java

Μία γλώσσα προγραμματισμού που έχει αναπτυχθεί από την Sun.

JavaScript

Η ποιο διαδεδομένη γλώσσα σεναρίων στο διαδίκτυο, η οποία έχει αναπτυχθεί από την Netscape.

JPEG (Joint Photographic Expert Group)

Ο οργανισμός που προωθεί της μορφές γραφικών JPG και JPEG για την αποθήκευση συμπιεσμένων εικόνων.

JPEG και JPG

Μορφές γραφικών για αποθήκευση συμπιεσμένων εικόνων.

JScript

Μία άλλη εκδοχή της JavaScript με την υπογραφή της Microsoft.

JSP (Java Server Pages)

Μια τεχνολογία βασισμένη στην Java, που επιτρέπει την ενσωμάτωση εκτελέσιμων σεναρίων εντολών από το server μέσα σε μία σελίδα. Ποιό συχνά συναντάμε αυτή την τεχνολογία σε Linux, Unix και Solaris.

K

Το ίδιο με το kilobyte. 10K είναι δέκα kilobytes.

KB

Το ίδιο με το kilobyte. 10K είναι δέκα kilobytes.

Keyword

Στο διαδίκτυο σημαίνει, μια λέξη που χρησιμοποιείτε από της μηχανές αναζήτησης για την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.

Στις βάσεις δεδομένων, είναι μια λέξη (ή ένας δείκτης) που χρησιμοποιείτε για την ανάκτηση εγγραφών από τη βάση.

Kilobyte

Είναι 1024 bytes. Συχνά γράφονται ως 1K, και στρογγυλοποιούνται στα 1000 bytes.

LAN (Local Area Network)

Ένα δίκτυο μεταξύ υπολογιστών σε τοπικό επίπεδο (όπως για παράδειγμα μέσα σε ένα γραφείο, κτήριο, κλπ) συχνά συνδεδεμένων μεταξύ τους με καλώδια.

Linux

Ένα λειτουργικό σύστημα, ανοικτού κώδικα βασισμένο στο Unix. Η χρήση του είναι ποιο συχνή σε servers και web servers.

MB

Είναι τα 1024 kilobytes. Συνήθως στρογγυλοποιημένα προς τα κάτω στο ένα εκατομμύριο bytes.

Meta Data

Δεδομένα που περιγράφουν άλλα δεδομένα.

Meta search (Αναζήτηση Meta)

Ο τρόπος αναζήτησης μεταδεδομένων σε ένα έγγραφο.

Meta Ετικέτες

Ετικέτες που μπαίνουν σε ένα έγγραφο για να περιγράψουν το ίδιο το έγγραφο.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Ένα πρωτόκολλο για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών και ψηφιακών μουσικών οργάνων

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Ένα πρότυπο διαδικτύου για τον ορισμό του τύπου εγγράφων. Μερικά παραδείγματα MIME τύπων είναι τα ακόλουθα text/html, image/jpg

MIME Types

Τύποι εγγράφων που ορίζονται με MIME

Modem

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που επιτρέπει τη σύνδεση ενός υπολογιστή σε ένα τηλεφωνικό δίκτυο, τυπικά για τη σύνδεση του στο διαδίκτυο μέσω της τηλεφωνικής γραμμής.

Mosaic

Ο πρώτος κοινά διαθέσιμος περιηγητής διαδικτύου. Ο Mosaic εκδόθηκε το 1993 και ήταν αυτός που άρχισε να κάνει το διαδίκτυο ποιο γνωστό.

MOV

Ένας κωδικοποιητής βίντεο που τον ανέπτυξε η Apple. Αυτή είναι η κοινή επέκταση αρχείων για τον QuickTime.

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)

Μια μορφή συμπίεσης ήχου ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη μεταφορά αρχείων ήχου στο διαδίκτυο.

MP3 αρχείο

Ένα αρχείο που περιέχει ήχο, συμπιεσμένο με τον αλγόριθμο MP3.

MPEG (Moving Picture Expert Group)

Μια πρότυπη κωδικοποίηση ISO για ήχο και βίντεο

MPG

Κοινή κατάληξη αρχείου για MPEG

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)

Ένα γενικό λειτουργικό σύστημα υπολογιστών βασισμένο σε δίσκους. Αρχικά το ανέπτυξε η Microsoft για τους υπολογιστές της IBM, και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε η Microsoft ως βάση για την πρώτη έκδοση των Windows.

Multimedia

Μια παρουσίαση που συνδυάζει το κείμενο μαζί με εικόνες, βίντεο ή ήχο.

MySQL

Ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Συχνά το συναντάμε στο διαδίκτυο.

NetBEUI (Net Bios Extented User Interface)

Μία βελτιωμένη έκδοση του NetBIOS

NetBIOS (Network Basic Input Output System)

Μια προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογής με συναρτήσεις για τα τοπικά δίκτυα. Χρησιμοποιείτε από το DOS και τα Windows.

Netscape

Ο περιηγητής διαδικτύου της εταιρείας Netscape. Ένας από τους ποιο διάσημους περιηγητές διαδικτύου για πολλά χρόνια.

Newsgroup

Μία online ομάδα συζητήσεων αφοσιωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

News Reader

Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει την ανάγνωση ενός newsgroup.

News Server

Ένας διακομιστής διαδικτύου αφοσιωμένος στη εργασία διαχείρισης των newsgroups.

Node

Ένας υπολογιστής που συνδέετε στο διαδίκτυο, και συχνά χρησιμοποιείτε για να περιγράψει ένα Web Server.

Opera

Ο περιηγητής διαδικτύου της εταιρείας Opera.

OS (Operating System)

Το λογισμικό που διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Page Hits, Page Impresions, Page Views

Το σύνολο των εμφανίσεων μιας ιστοσελίδας από ένα χρήστη.

PDF (Portable Document Format)

Μια μορφή αρχείου για έγγραφα που δημιουργήθηκε από την Adobe. Συχνά χρησιμοποιείτε για έγγραφα κειμένου.

Perl (Practical Extraction and Reporting Language)

Μια γλώσσα σεναρίων για web servers. Συχνά χρησιμοποιείτε σε Unix servers.

PHP (PHP : Hypertext Preprocessor)

Μια τεχνολογία που επιτρέπει την εισαγωγή σεναρίων εντολών, τα οποία θα εκτελεστούν στη συνέχεια από τον web server, μέσα σε ένα έγγραφο HTML. Ποιο συχνά συναντάμε αυτή την τεχνολογία σε συστήματα Unix, Linux και Solaris.

Ping

Μια τεχνική για τον έλεγχο δυνατότητας επικοινωνίας μεταξύ δυο υπολογιστών. Ένα ping αποστέλλεται σε ένα άλλο υπολογιστή για να δει ο χρήστης αν ανταποκρίνεται.

Platform (Πλατφόρμα)

Στο διαδίκτυο, είναι το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ένας υπολογιστής όπως για παράδειγμα Windows, Linux, κα.

Plug-in

Μια εφαρμογή που έχει κατασκευαστεί για να λειτουργήσει μέσα σε μία άλλη εφαρμογή.

PNG (Portable Network Graphics)

Μια μορφή κωδικοποίησης εικόνων pixel by pixel για αποστολή στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η πρόταση του W3C για αντικατάσταση των GIF.

POP (Post Office Protocol)

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανάκτηση e-mail από έναν email server.

Port (θύρα)

Ένας αριθμός που καθορίζει ένα κανάλι εισόδου εξόδου σε ένα υπολογιστή. Στο διαδίκτυο, ο ίδιος όρος, είναι το κανάλι εισόδου εξόδου που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο.

PPP (Point to Point Protocol)

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμεύει για άμεση επικοινωνία δυο υπολογιστών.

Proxy Server

Ένας διακομιστής διαδικτύου που χρησιμεύει στην βελτίωση της ταχύτητας του Internet.

QuickTime

Μια μορφή αρχείου για πολυμέσα που την έχει δημιουργηθεί από την Apple.

RAID (Redundant Array of Intependent Disks)

Ένα πρότυπο για τη σύνδεση πολλαπλών σκληρών δίσκων στον ίδιο διακομιστή για μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και απόδοση. Συχνά τα χρησιμοποιούν οι Web Servers.

RDF (Resource Description Framework)

Μία πλατφόρμα για την ανάπτυξη γλωσσών για την περιγραφή πηγών στο διαδίκτυο.

Real Audio

Ένας κοινός τύπος αρχείου πολυμέσων για ήχο που το ανέπτυξε η Real Networks.

Real Video

Ένας κοινός τύπος αρχείου πολυμέσων για βίντεο που το ανέπτυξε η Real Networks.

Redirect

Στο διαδίκτυο είναι η ενέργεια που πραγματοποιείτε, όταν μια ιστοσελίδα ανακατευθύνετε αυτόματα σε μια άλλη ιστοσελίδα.

RGB (Red Green Blue)

Ο συνδυασμός των τριών βασικών χρωμάτων που μπορούν να αναπαραστήσουν το σύνολο των χρωμάτων.

Router

Μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα που κατευθύνει τα δεδομένα σε διαφορετικούς υπολογιστές σε ένα δίκτυο.

Script

Το σύνολο των εντολών που έχουν γραφτεί σε μια γλώσσα σεναρίων.

Scriptin Language

Στο διαδίκτυο είναι μια απλή γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να εκτελεστεί από ένα περιηγητή διαδικτύου.

Scripting

Η συγγραφή σεναρίων εντολών.

Search Engine

Λογισμικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την αναζήτηση και αποθήκευση των πληροφοριών των ιστοσελίδων του διαδικτύου.

Semantic Web

Ιστοσελίδες κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που επιτρέπουν σε μηχανές να αναγνωρίσουν τμήματά τους, και που τους δίνουν αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο που θα πρέπει να της επεξεργαστούν.

Shareware

Λογισμικό που μπορείτε να το δοκιμάσετε δωρεάν, και που θα πρέπει να πληρώσετε ένα αντίτιμο για να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε.

Shockwave

Μια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί από την Adobe για την ενσωμάτωση πολυμέσων σε ιστοσελίδες.

SGML (Standard Generalized Markup Language)

Ένα διεθνές πρότυπο για τις γλώσσες σήμανσης. Αυτή η γλώσσα αποτελεί τη βάση της HTML και της XML.

SMIL (Syncronized Multimedia Integration Language)

Η γλώσσα για την παρουσίαση πολυμέσων που προτείνει η W3C.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την αποστολή email μεταξύ υπολογιστών.

SOAP (Simple Object Access Protocol)

Ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει σε εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους με XML.

Solaris

Λειτουργικό σύστημα που έχει αναπτύξει η SUN

SPAM

Στο διαδίκτυο είναι η μαζική αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε newsgroups ή σε email.

Spoofing

Η επικοινωνία μιας ιστοσελίδας ή η αποστολή ενός email με ψευδή αποστολέα. Όπως για παράδειγμα η αποστολή ενός email από μια ψεύτικη διεύθυνση.

Spyware

Λογισμικό κριμένο σε ένα υπολογιστή με σκοπό την συλλογή δεδομένων για τον τρόπο χρήση ενός υπολογιστή.

SQL (Structure Query Language)

Μια γλώσσα υπολογιστών για την προσπέλαση και διαχείριση δεδομένων σε βάσεις δεδομένων.

SQL Server

Ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που έχει δημιουργήσει η Microsoft. Συχνά χρησιμεύει σε ιστοσελίδες με αυξημένη κίνηση που τρέχουν σε Windows.

SSI (Server Side Include)

Ένας τύπος σχόλιου σε ένα έγγραφο HTML που επιτρέπει σε ένα web server να παράγει δυναμικό περιεχόμενο. Η ποιο κοινή χρήση είναι η ενσωμάτωση ενός header και footer σε στατικές σελίδες.

SSL (Secure Socket Layer)

Λογισμικό για την ασφάλεια και την προστασία των επικοινωνιών στις ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Static IP

Μια διεύθυνση IP που παραμένει η ίδια κάθε φορά που ένας υπολογιστής συνδέετε σε ένα δίκτυο.

Streaming

Ένας τρόπος για την αποστολή ήχου και βίντεο μέσω του διαδικτύου, με τέτοιο τρόπο που ο τελικός χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την αναπαραγωγή του αρχείου τη στιγμή που αυτή εξελίσσεται.

Streaming Format

Η μορφή αρχείων που χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά τους στο internet.

SVG (Scalable Vector Graphics)

Προτεινόμενος τρόπος  από την W3C για τον ορισμό γραφικών με τη χρήση XML.

Tag

Στο διαδίκτυο είναι μια εντολή που έχει γραφτεί σε ένα έγγραφο HTML.

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

Ένα σύνολο πρωτοκόλλων επικοινωνίας διαδικτύου που εφαρμόζεται μεταξύ δύο υπολογιστών. Το TCP πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση μεταξύ δυο υπολογιστών χωρίς σφάλματα, ενώ το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για την παράδοση των πακέτων δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών.

TCP/IP Packet

Ένα πακέτο δεδομένων το οποίο αποστέλλεται μέσω ενός δικτύου TCP/IP

Trojan Horse

Ένα πρόγραμμα που είναι κριμένο μέσα σε ένα άλλο πρόγραμμα με σκοπό να καταστρέψει το πρόγραμμα, ή να συλλέξει πληροφορίες για τη χρήση του υπολογιστή.

UDDI (Universal Description Discovery and Integration)

Ένα framework, ανεξάρτητο από πλατφόρμες για την περιγραφή υπηρεσιών, ανακάλυψη επιχειρήσεων, και την ενσωμάτωση υπηρεσιών επιχειρήσεων με τη χρήση του διαδικτύου.

Unix

Λειτουργικό σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο έχει αναπτύξει το Bell Laboratories. Ποιό συχνή χρήση του είναι σε servers και web servers.

Unzip

Η διαδικασία αποσυμπίεσης ενός συμπιεσμένου αρχείου ZIP.

Upload

Η μεταφορά ενός αρχείου από ένα τοπικό υπολογιστή σε ένα απομακρυσμένο υπολογιστή. Στο διαδίκτυο, είναι η μεταφορά ενός αρχείου από τον υπολογιστή σας σε ένα web server.

URI (Uniform Resource Identifier)

Ένας όρος που χρησιμοποιείτε για να προσδιορίσει πόρους στο διαδίκτυο.

URL (Uniform Resource Locator)

Μια διεύθυνση στο διαδίκτυο. Ο βασικός τρόπος να ορίσετε τη θέση ενός HTML εγγράφου στο διαδίκτυο.

USENET

Ένα παγκόσμιο σύστημα νέων προσβάσιμο από το διαδίκτυο.

VBScript

Μια γλώσσα σεναρίων της Microsoft. Η VBScript είναι η εξ ορισμού γλώσσα σεναρίων στην ASP. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δώσει εντολές στον Internet Explorer.

Visit

Στο διαδίκτυο σημαίνει την επίσκεψη ενός χρήστη σε μια ιστοσελίδα. Συχνά χρησιμοποιείτε για να περιγράψει την δραστηριότητα ενός χρήστη σε μια ιστοσελίδα.

Visitor

Στο διαδίκτυο είναι ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας.

Visual Basic

Μια γλώσσα προγραμματισμού που την έχει αναπτύξει η Microsoft.

VPN (Virtual Private Network)

Ένα ιδιωτικό δίκτυο μεταξύ δυο απομακρυσμένων υπολογιστών, πάνω από μια ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση διαδικτύου.

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

Μια γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει την προσθήκη 3D Effects σε μια ιστοσελίδα.

W3C (World Wide Web Consortium)

Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των προτύπων του διαδικτύου.

WAN (Wide Area Network)

Υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το LAN, συνήθως συνδεδεμένοι μέσω τηλεφωνικών γραμμών.

WAP (Wireless Application Protocol)

Ένα παλιό πρότυπο για υπηρεσίες πληροφοριών σε ασύρματα τερματικά όπως για παράδειγμα τα κινητά τηλέφωνα.

Web Applet

Ένα πρόγραμμα που μπορεί να κατέβει στον υπολογιστή του χρήστη μέσω μιας ιστοσελίδας και να εκτελεστεί στον υπολογιστή του. Συχνά είναι γραμμένα σε Java.

Web Client / Web Browser

Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για την προβολή ιστοσελίδων.

Web document

Ένα έγγραφο που είναι μορφοποιημένο έτσι που να μπορεί να μοιραστεί μέσω του διαδικτύου. Συχνά ένα web document είναι γραμμένο σε HTML ή XML.

Web Host

Ένας web server που φιλοξενεί υπηρεσίες όπως για παράδειγμα χώρο για ιστοσελίδες σε άλλες εταιρείες.

Web Hosting

Η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων σε εταιρείες και άλλους χρήστες.

Web Page

Ένα έγγραφο HTML σχεδιασμένο για να μοιραστεί μέσω του διαδικτύου.

Web Server

Ένας server είναι ένας υπολογιστής που παρέχει υπηρεσίες σε άλλους υπολογιστές. Στο διαδίκτυο αυτό σημαίνει πως είναι ένας υπολογιστής που παρέχει περιεχόμενο σε περιηγητές διαδικτύου.

Web Server Error

Ένα μήνυμα που παράγει ένας web server που υποδεικνύει ένα σφάλμα. Το ποιο κοινό σφάλμα είναι το “404 File Not Found”.

Web Services

Τμήματα λογισμικού και εφαρμογές που τρέχουν σε ένα web server. Ο server παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σε άλλους υπολογιστές, περιηγητές διαδικτύου και σε πρωτόκολλα επικοινωνίας.

Web Site

Ένα σύνολο από σχετικές ιστοσελίδες που ανήκει σε κάποια εταιρεία ή σε ένα άτομο.

Web Spider

Ένα πρόγραμμα που ψάχνει το internet για νέες ιστοσελίδες. Κοινοί web spiders είναι αυτοί για παράδειγμα που χρησιμοποιεί το Google για να αποθηκεύσει τις ιστοσελίδες.

Wildcard

Ένας χαρακτήρας που χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο άλλων χαρακτήρων. Συχνά στα εργαλεία αναζήτησης χρησιμοποιούμαι τον χαρακτήρα (*).

Windows

Λειτουργικό σύστημα υπολογιστών από τη Microsoft.

Windows Media

Μορφές αρχείων ήχου και βίντεο για το διαδίκτυο, κατασκευασμένα από τη Microsoft.

WINZIP

Ένα πρόγραμμα υπολογιστών για τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων.

WML (Wireless Markup Language)

Ένα παλαιότερο πρότυπο για υπηρεσίες πληροφοριών σε ασύρματα τερματικά όπως τα ψηφιακά κινητά τηλέφωνα, η οποία κληρονομεί από την HTML αλλά είναι βασισμένη στην XML και είναι και ποιο αυστηρή από την HTML.

WML Script

Γλώσσα σεναρίων για την WML.

Worm

Ένας ιός ηλεκτρονικών υπολογιστών που μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα του εαυτού του και να μολύνει και άλλους υπολογιστές μέσω του διαδικτύου.

WSDL (Web Services Description Language)

Μια γλώσσα βασισμένη στην XML για την περιγραφή διαδικτυακές υπηρεσίες και τον τρόπο προσπέλασης τους.

WWW (World Wide Web)

Ένας διεθνές δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

WYSIWYG

Είναι τα αρχικά των λέξεων What You See Is What You Get (αυτό που βλέπεις αυτό θα πάρεις), και αναφέρετε στους επεξεργαστές ιστοσελίδων με οπτική επεξεργασία.

XForms

Μία εναλλακτική έκδοση των φορμών σε HTML, βασισμένη σε XML και xHTML. Διαφέρει από τις HTML φόρμες με τον διαχωρισμό του ορισμού των δεδομένων από την εμφάνιση των δεδομένων.

XHTML (eXtensible Hypertext Markup Languge)

Είναι η γνωστή HTML αναδιατυπωμένη ως XML.

XPath

Η Xpath είναι ένα σύνολο από συντακτικούς κανόνες (γλώσσα) για τον ορισμό τμημάτων ενός XML εγγράφου. Το XPath είναι ένα σημαντικό μέρος του προτύπου XSL.

XQuery

Το XQuery είναι ένα σύνολο από συντακτικούς κανόνες (γλώσσα) για την εξαγωγή πληροφοριών από ένα XML έγγραφο. Το XQuery βασίζετε στο XPath.

XML (eXtensible Markup Language)

Μια απλοποιημένη έκδοση της SGML που είναι ειδικά σχεδιασμένη για έγγραφα ιστοσελίδων.

XML Document

Ένα έγγραφο γραμμένο σε XML

XML DOM (XML Document Object Model)

Προγραμματιστική διεπαφή για XML έγγραφα.

XMLHttpRequest

Μια προγραμματιστική διεπαφή, που υποστηρίζεται από JavaScript στους σύγχρονους περιηγητές διαδικτύου, που χρησιμοποιείτε για ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ενός περιηγητή διαδικτύου και ενός web server στο παρασκήνιο.

XML Schema

Ένα έγγραφο που περιγράφει, με ένα επίσημο τρόπο, το συντακτικό της γλώσσας XML.