Κεφάλαιο 15 : CSS πλάτος και ύψος

Height

Αν θέλετε να ελένξετε το ύψος ενός στοιχείου μπορείτε να δηλώσετε την ιδιότητα height με τον ακόλουθο τρόπο:

height : value;

και η τιμή μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα :

auto
μήκος
ποσοστό

Line Height

Αν θέλετε να ορίσετε το ύψος μεταξύ τον γραμμών του κειμένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα line-height όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

line-height : value;

όπου οι τιμές μπορούν να είναι οι ακόλουθες :

normal
ακέραιος αριθμός
μήκος
ποσοστό

Max Height

Αν θέλετε να ελένξετε το μέγιστο ύψος που μπορεί να έχει ένα στοιχείο στη σελίδα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα max-height όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

max-height : value;

και οι τιμές της ιδιότητας αυτής μπορούν να είναι οι ακόλουθες :

καμία
μήκος
ποσοστό

Min Height

Αν θέλετε να ελένξετε το ελάχιστο ύψος που μπορεί να έχει ένα στοιχείο στη σελίδα σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα min-height όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

min-height : value;

και οι τιμές της ιδιότητας αυτής μπορούν να είναι οι ακόλουθες :

καμία
μήκος
ποσοστό

Width

Μπορείτε να αλλάξετε το πλάτος ενός στοιχείου με την ιδιότητα width δηλώνοντας την όπως στον κώδικα που ακολουθεί:

width : value;

όπου η τιμή μπορεί να είναι

auto
πλάτος
ποσοστό

Max Width

Μπορείτε να ελένξετε το μέγιστο πλάτος που μπορεί να έχει ένα στοιχείο μέσα στη σελίδα σας δηλώνοντας την ιδιότητα max-width όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

max-width : value;

και τιμές μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

none
πλάτος
ποσοστό

Min Width

Μπορείτε να ελένξετε το ελάχιστο πλάτος που μπορεί να έχει ένα στοιχείο μέσα στη σελίδα σας δηλώνοντας την ιδιότητα min-width όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

min-width : value;

και τιμές μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

none
πλάτος
ποσοστό

Προηγούμενο : CSS λίστες
Επόμενο :  CSS Ταξινόμηση