Ετικέτες της HTML 4.01 / XHTML 1.0

Σε αυτό το άρθρο έχουμε συγκεντρώσει όλες τις ετικέτες της HTML 4.01 και της xHTML με την περιγραφή κάθε μία από αυτές τις ετικέτες και σε ποιο ορισμό εγγράφου είναι διαθέσιμες αυτές οι ετικέτες. Προσέξτε, γιατί αν χρησιμοποιήσετε ετικέτες σε ορισμούς εγγράφων που δεν υποστηρίζουν την ετικέτα, σε μελλοντικές εκδόσεις περιηγητών διαδικτύου ίσως η σελίδες σας να εμφανίζονται όπως αρχικά τις είχατε σχεδιάσει.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι ακόλουθες ετικέτες είναι ταξινομημένες αλφαβητικά.

Η ποιο δεξιά στήλη στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφει σε ποιο ορισμό εγγράφου των HTML 4.01 και XHTML 1.0 επιτρέπετε να χρησιμοποιήσετε την κάθε ετικέτα. Το γράμμα S είναι για Strict, το T για Transitional και το F για Frameset

Ετικέτα Περιγραφή DTD
<!– …. –> Ορισμός σχόλιου STF
<!DOCTYPE> Ορίζει τον τύπο του εγγράφου STF
<a> Ορίζει ένα σύνδεσμο STF
<abbr> Ορίζει μια συντομογραφία STF
<acronym> Ορίζει ένα ακρώνυμο STF
<address> Ορίζει πληροφορίες επικοινωνίας για τον συντάκτη ή τον ιδιοκτήτη του εγγράφου STF
<applet> Καταργημένο. Ορίζει ένα ενσωματωμένο applet TF
<area /> Ορίζει μια περιοχή μέσα σε ένα χάρτη εικόνας STF
<b> Ορίζει ένα έντονα γραμμένο κείμενο STF
<base /> Ορίζει το βασικό URL για όλα τα σχετικά URL του εγγράφου. STF
<basefont /> Ορίζει το προεπιλεγμένο χρώμα, μέγεθος ή γραμματοσειρά για όλα τα κείμενα μέσα σε ένα έγγραφο TF
<bdo> Παρακάμπτει την τρέχουσα κατεύθυνση του κειμένου STF
<big> Ορίζει ένα κείμενο ως μεγάλο STF
<blockquote> Ορίζει ένα μεγάλο απόσπασμα STF
<body> Ορίζει τον κεντρικό κορμό του εγγράφου STF
<br /> Ορίζει μια αλλαγή γραμμής STF
<button> Ορίζει ένα κουμπί που μπορεί να δεχτεί κλικ STF
<caption> Ορίζει μια επικεφαλίδα σε ένα πίνακα STF
<center> Καταργημένο. Ορίζει ένα κεντραρισμένο κείμενο TF
<cite> Ορίζει μια αναφορά STF
<code> Ορίζει ένα τμήμα κώδικα υπολογιστή STF
<col /> Ορίζει τιμές ιδιοτήτων για μία η περισσότερες στήλες σε ένα πίνακα STF
<colgroup> Ορίζει ένα σύνολο από μια ή περισσότερες στήλες σε ένα πίνακα για μορφοποίηση STF
<dd> Ορίζει μια περιγραφή ενός στοιχείου σε μία λίστα ορισμών STF
<del> Ορίζει ένα κείμενο το οποίο έχει διαγραφεί από ένα έγγραφο STF
<dfn> Ορίζει ένα τον όρο ενός ορισμού STF
<dir> Καταργημένο. Ορίζει μια λίστα καταλόγου TF
<div> Ορίζει ένα τμήμα σε ένα έγγραφο. STF
<dl> Ορίζει μια λίστα ορισμών STF
<dt> Ορίζει ένα στοιχείο μέσα σε μία λίστα ορισμών (τον ίδιο τον όρο) STF
<em> Ορίζει ένα κείμενο με έμφαση STF
<fieldset> Ομαδοποιεί τα σχετικά στοιχεία μέσα σε μια φόρμα STF
<font> Καταργημένο. Ορίζει τη γραμματοσειρά, το χρώμα και το μέγεθος για ένα κείμενο. TF
<form> Ορίζει μια φόρμα για είσοδο από τον χρήστη STF
<frame /> Ορίζει ένα παράθυρο μέσα σε ένα frameset F
<frameset> Ορίζει ένα σύνολο από frames F
<h1> έως <h6> Ορίζει επικεφαλίδες στην HTML STF
<head> Ορίζει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το έγγραφο STF
<hr /> Ορίζει μια οριζόντια γραμμή STF
<html> Ορίζει την αρχή και το τέλος του εγγράφου STF
<i> Ορίζει ένα πλάγιο κείμενο STF
<iframe> Ορίζει ένα ενσωματωμένο frame TF
<img /> Ορίζει μια εικόνα STF
<input /> Ορίζει ένα στοιχείο εισόδου δεδομένων STF
<ins> Ορίζει ένα κείμενο που έχει εισαχθεί μέσα στο έγγραφο STF
<kbd> Ορίζει ένα κείμενο εισηγμένο από το πληκτρολόγιο STF
<label> Ορίζει μια ετικέτα για ένα στοιχείο <input> STF
<legend> Ορίζει μια επικεφαλίδα για το στοιχείο <fieldset> STF
<li> Ορίζει ένα στοιχείο σε μία λίστα STF
<link /> Ορίζει σχέσεις μεταξύ του εγγράφου και μιας εξωτερικής πηγής STF
<map> Ορίζει ένα χάρτη εικόνας στη μεριά του πελάτη STF
<menu> Καταργημένο. Ορίζει μια λίστα μενού TF
<meta /> Ορίζει μετά-πληροφορίες για το έγγραφο STF
<noframes> Ορίζει ένα εναλλακτικό περιεχόμενο για τους χρήστες που οι περιηγητές διαδικτύου τους δεν υποστηρίζουν frames. TF
<noscript> Ορίζει ένα εναλλακτικό περιεχόμενο για τους χρήστες που οι περιηγητές διαδικτύου τους δεν υποστηρίζουν σενάρια εντολών στην μεριά του πελάτη. STF
<object> Ορίζει ένα ενσωματωμένο αντικείμενο STF
<ol> Ορίζει μια ταξινομημένη λίστα STF
<optgroup> Ορίζει ένα σύνολο σχετικών επιλογών σε μία αναδυόμενη λίστα STF
<option> Ορίζει μια επιλογή σε μια αναδυόμενη λίστα STF
<p> Ορίζει μια παράγραφο STF
<param /> Ορίζει μια παράμετρο για ένα στοιχείο <object> STF
<pre> Ορίζει ένα προ-μορφοποιημένο κείμενο STF
<q> Ορίζει μια σύντομη αναφορά STF
<s> Καταργημένο. Ορίζει ένα κείμενο με μια γραμμή στη μέση TF
<samp> Ορίζει ένα δείγμα εξόδου από ένα λογισμικό υπολογιστή STF
<script> Ορίζει ένα σενάριο εντολών στη μεριά του πελάτη STF
<select> Ορίζει μια αναδυόμενη λίστα STF
<small> Ορίζει ένα μικρότερο κείμενο STF
<span> Ορίζει ένα τμήμα σε ένα έγγραφο STF
<strike> Καταργημένο. Ορίζει ένα κείμενο με μια γραμμή στη μέση TF
<strong> Ορίζει ένα έντονα γραμμένο κείμενο STF
<style> Ορίζει πληροφορίες μορφοποίησης για το έγγραφο STF
<sub> Ορίζει ένα κείμενο ως βάση STF
<sup> Ορίζει ένα κείμενο ως εκθέτη STF
<table> Ορίζει ένα πίνακα STF
<tbody> Ομαδοποιεί το περιεχόμενο του κορμού ενός πίνακα STF
<td> Ορίζει ένα κελί σε ένα πίνακα STF
<textarea> Ορίζει ένα στοιχείο εισόδου δεδομένων πολλαπλών γραμμών (περιοχή κειμένου) STF
<tfoot> Ομαδοποιεί το περιεχόμενο υποσέλιδου ενός πίνακα STF
<th> Ορίζει ένα κελί επικεφαλίδας σε ένα πίνακα STF
<thead> Ομαδοποιεί το περιεχόμενο επικεφαλίδας ενός πίνακα STF
<title> Ορίζει ένα τίτλο για το έγγραφο STF
<tr> Ορίζει μια γραμμή σε ένα πίνακα STF
<tt> Ορίζει ένα κείμενο τηλετύπου STF
<u> Καταργημένο. Ορίζει ένα κείμενο με υπογράμμιση. TF
<ul> Ορίζει μια λίστα χωρίς ταξινόμηση STF
<var> Ορίζει μια μεταβλητή STF

[COL size=”one_half”]« HTML Iframes[/COL] [COL size=’one_half’ last=’last’]

[/COL]