Σύνδεσμοι στην HTML

Συνδέσμους HTML μπορείτε να βρείτε σχεδόν σε κάθε HTML έγγραφο. Οι σύνδεσμοι είναι αυτοί που σας επιτρέπουν να συνδέετε έγγραφα μεταξύ τους με αποτέλεσμα όλα τα έγγραφα μαζί να είναι σε θέση να αποτελέσουν ένα Web Site. Τα στοιχεία συνδέσμων στην HTML είναι αυτά που επιτρέπουν στον χρήστη με ένα κλικ να μετακινηθούν σε άλλο […]

Read More »

Εικόνες στην HTML

Οι εικόνες είναι αναπόσπαστο κομμάτι των εγγράφων HTML σχεδόν σε κάθε web site που βλέπουμε στο διαδίκτυο στις μέρες μας. Για να εισάγετε μια εικόνα σε μια σελίδα HTML θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα <img /> και να ορίσετε ορισμένες από τις ιδιότητες της. Θα έχετε ήδη παρατηρήσει πως η ετικέτα <img /> δεν […]

Read More »

Πίνακες στην HTML

Η HTML είναι αρκετά ευέλικτη και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δομές δεδομένων δύο διαστάσεων με την ετικέτα <table> που δημιουργεί πίνακες. Για παράδειγμα ένας πίνακας μπορεί να είναι οι βαθμοί ενός μαθητή χωρισμένοι σε εξάμηνα και σε μαθήματα.

Read More »

Λίστες στην HTML

Ένα από τα ποιο κοινά στοιχεία της HTML είναι οι ταξινομημένες και οι αταξινόμητες λίστες. Μία αταξινόμητη λίστα δημιουργείτε με την ετικέτα ul ενώ μία ταξινομημένη λίστα αρχίζει με την ετικέτα <ol> και κάθε μία τους ως στοιχείο περιέχει μέσα το HTML στοιχείο <li>. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουμε δημιουργήσει μια αταξινόμητη και μια ταξινομημένη […]

Read More »

Φόρμες στην HTML

Σε ένα έγγραφο HTML μπορείτε αν θέλετε να δημιουργήσετε φόρμες που είναι χρήσιμες για την εισαγωγή δεδομένων από τον τελικό χρήστη και την αποστολή αυτών των δεδομένων στον Server σας για επεξεργασία.

Read More »