Πίνακες στην HTML

Η HTML είναι αρκετά ευέλικτη και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δομές δεδομένων δύο διαστάσεων με την ετικέτα <table> που δημιουργεί πίνακες. Για παράδειγμα ένας πίνακας μπορεί να είναι οι βαθμοί ενός μαθητή χωρισμένοι σε εξάμηνα και σε μαθήματα.

Διαβάστε Περισσότερα »

Λίστες στην HTML

Ένα από τα ποιο κοινά στοιχεία της HTML είναι οι ταξινομημένες και οι αταξινόμητες λίστες. Μία αταξινόμητη λίστα δημιουργείτε με την ετικέτα ul ενώ μία ταξινομημένη λίστα αρχίζει με την ετικέτα <ol> και κάθε μία τους ως στοιχείο περιέχει μέσα το HTML στοιχείο <li>. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουμε δημιουργήσει μια αταξινόμητη και μια ταξινομημένη […]

Διαβάστε Περισσότερα »

Κοινές ιδιότητες για HTML και XHTML

Η πλειοψηφία των ετικετών της HTML έχει ένα σταθερό σύνολο από ιδιότητες που είναι κοινό για τις περισσότερες ετικέτες της HTML. Οι ιδιότητες που ακολουθούν είναι οι κοινές ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περισσότερες ετικέτες της HTML.

Διαβάστε Περισσότερα »